امور آموزش

بخش اعظم کار هر مدرسه رسیدگی به آموزش دانش آموزان هست لذا در این مدرسه برای هر پایه مشاور جداگانه مشغول به امر آموزش هست

اردو مطالعاتی

نتایج و عملکرد مدیریت کادر آموزشی

رتبه اول، دوم، سوم

رتبه بندی معدل ها

نمودارهای مقایسه ای نیم ترم وترم اول

نمودارهای مقایسه ای نیم ترم وترم اول را مشاهده می کنید

برگزاری امتحانات ترم اول

آغاز امتحانات حضوری ترم اول

اردو مطالعاتی

اردو مطالعاتی

همیار معلم

همیار معلمان

دستورالعمل اجرایی المپیادهای علمی کشور

دستورالعمل اجرایی المپیادهای علمی کشور مدیران غیر دولتی متوسطه

برنامه هفتگی یازدهم

برنامه هفتگی پایه یازدهم

برنامه امتحانات ترم اول

برنامه امتحانات ترم اول

امور آموزش

امور آموزش