بخش مشاوره روانشناختی

بخش مشاور روانشناختی مدرسه

نام همکار: احمدی خان بیگی

مشاوره در مدارس برنامه ای مهم است که در عرصه تعلیم وتربیت جهان از سال های دور مورد توجه قرار گرفته است. مشاور یکی از ارکان مدرسه است و آغاز کار موفق وی در شروع سال تحصیلی می تواند سالی شادمان و پرغرور را براي مدرسه و حوزه مشاوره آن رقم بزند

ارائه آموزش در مورد مسایل روانشناختی و اجتماعي

مشاور ممکن است در مورد مسایل جنسیتی کلاسهای آموزشی با مباحث بهبود مهارت های اجتماعي، مقابله با خشونت، حوادث و آسیب های مربوط به مدرسه یا جامعه برپا کند، نوع ارتباطات و رفتار های اجتماعي مناسب را در مدرسه و جامعه را برای دانش آموزان تشریح کند یا سمینارهایی مربوط به مهارت های تحصیلی، عادات مطالعه و مدیریت زمان ارائه دهد.

راهنمايي شغلی

مشاور مدرسه با شناسایی منافع، قوت ها و قابلیت ها از طريق ارزیابی به آمادگی تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته مناسب با حفظ استانداردهای علمی و تعيين اهداف موفقیت تحصیلی کمک مي کنند .

برنامه مشاور مدرسه:

۱-شناخت روحی عاطفی دانش آموز
۲-کمک فکری به دانش آموز برای توانمندساختن دانش آموز برای حل مسائل
۳- ارائه برنامه و راه کار برای عدم تمرکز و دقت
۴-محل امن بودن برای دانش آموز

بخش پیگیری مشاور روانشناختی:

شناخت بعد استعدادی دانش آموزان
شناخت بعد روانی دانش آموزان

برگزاری تست های شخصیت شناسی

بخش مشاور آموزشی

روش صحیح مطالعه برای دانش آموزان جزو مواردی است که تاکنون توجه خیلی کمی به آن شده است و دلیل آن هم شاید اهمیت بیش از حد کنکور نسبت به امتحانات مدارس باشد . اما به دلایل بسیار متنوع اهمیت امتحانات مدارس بسیار بیشتر از کنکور است. درواقع در نظام آموزشی ایران خواه ناخواه امتحانات تاثیر بسزایی در اعتماد به نفس دانش آموزان دارد و ما در گروه مشاوره تحصیلی مدرسه کیمیای سعادت می خواهیم به روش صحیح مطالعه برای دانش آموزان می پردازیم و روش های مختلفی که منجر با افزایش بازدهی دانش آموزان در امتحانات مدارس و موفقیت در امتحانات نهایی می شود

 • ارائه برنامه فردی
 • پیگیری آموزش فردی دانش آموزان
 • ارتباط مستقیم با دبیران ودانش آموزان
 • معرفی رشته های دانشگاهی
 • شناخت روشهای تست زنی
 • تحلیل آزمونها
 • کاربرد مدیریت زمان
 • برگزاری آزمونها
 • تشویق بجا دانش آموزان
 • اعلام برنامه های آموزشی ،کارگاهی،آزمایشگاهی،…بانک سوال
 • موفقیت ها..